BOOTCAMP predstavuje životnú filozofiu, ktorej cieľom je prostredníctvom systematickej pohybovej aktivity zvýšiť kvalitu života vo všetkých oblastiach.

Ide o intenzívny skupinový tréningový program určený pre širokú verejnosť i športovcov. Široká škála používaných metód a prostriedkov, zosúladená s individuálnymi možnosťami, schopnosťami i potrebami klientov, v súčinnosti s pôsobením silného motivačného faktora v podobe „kolektívneho ducha“, radí BOOTCAMP k jedným z najefektívnejších a súčasne najobľúbenejších kondičných programov na svete.

Ak máte i Vy chuť urobiť niečo pre svoje zdravie, zlepšiť si fyzickú i psychickú kondíciu, zlepšiť stravovacie návyky a súčasne sa zabaviť v priateľskej atmosfére v spoločnosti príjemných ľudí, neváhajte a pridajte sa k nám.

Stretneme sa v ŠH Elán na Bajkalskej ulici v Bratislave. Tešíme sa na Vás!

PaedDr. Andrea BÉREŠOVÁ, PhD. – garant projektu
Dipl. tréner

Mgr. Pavlák Ondrej
NVQ Level 3 advance fitness instructor, poradca pre správnu výživu, inštruktor boxing cvičenia, Kettlebel inštruktor
Tel. kontakt: 0903 104 242

Mgr. Pavláková Jela
Dipl.fyzioterapeut, REPS Level 3 advance fitness instructor, tréner, regeneračný špecialista, masér, Pilates inštruktor

Ďalšie informácie si možete pozrieť na stránke www.tvojbootcamp.sk

Podmienky pre zápis do BOOTCAMPU

Spôsob prihlasovania do BOOTCAMPU a úhrada poplatku

Prihlásenie sa na bootcamp sa realizuje elektronicky prostredníctvom online prihlášky.  Elektronická prihláška nadobúda platnosť až po prijatí potvrdzujúceho e-mailu a uhradení poplatku. Poplatok za cvičenie  je možné realizovať len prevodom na účet klubu. Pre identifikáciu platby, prosím, uveďte do poznámky meno cvičiaceho. Ak nebude platba zrealizovaná (na účte klubu) do 4 kalendárnych dní po odoslaní prihlášky, prihláška nebude akceptovaná.

Zdravotný stav člena klubu

Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do BOOTCAMPU, člen prehlasuje, že nepozná dôvod(napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by sa nemohol zúčastňovať tréningov

Náhrada za neúčasť na tréningu

Za neúčasť účastníka na treningu nevzniká nárok na finančnú náhradu.

Storno - Vrátenie členského príspevku

Ak sa člen klubu nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej zúčastňovať tréningov, bude mu po odpočítaní pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní, počas ktorých dané tréningy prebehli, vrátená alikvotná čiastka členského poplatku.

Výhrada zmeny termínu tréningu alebo trénera

V prípade nemožnosti konania tréningov zo závažných dôvodov, si klub vyhradzuje právo na zmenu termínu tréningu. Tréner uvedený ako tréner danej skupiny pri podávaní prihlášky môže byť počas trvania tréningov zmenený za iného trénera z rôznych dôvodov.

Zrušenie tréningu

Tréningy neprebiehajú počas sviatkov.

Počas školských prázdnin môže byt zmenený termín tréningu.

Skúšobné hodiny

V prípade záujmu je možné v našom klube absolvovať skúšobné hodiny. Skúšobnú hodinu je možné si objednať jedine telefonicky alebo mailom.

Prihláste sa na BOOTCAMP