BOOTCAMP predstavuje životnú filozofiu, ktorej cieľom je prostredníctvom systematickej pohybovej aktivity zvýšiť kvalitu života vo všetkých oblastiach.

Ide o intenzívny skupinový tréningový program určený pre širokú verejnosť i športovcov. Široká škála používaných metód a prostriedkov, zosúladená s individuálnymi možnosťami, schopnosťami i potrebami klientov, v súčinnosti s pôsobením silného motivačného faktora v podobe „kolektívneho ducha“, radí BOOTCAMP k jedným z najefektívnejších a súčasne najobľúbenejších kondičných programov na svete.

Ak máte i Vy chuť urobiť niečo pre svoje zdravie, zlepšiť si fyzickú i psychickú kondíciu, zlepšiť stravovacie návyky a súčasne sa zabaviť v priateľskej atmosfére v spoločnosti príjemných ľudí, neváhajte a pridajte sa k nám.

Stretneme sa v ŠH Elán na Bajkalskej ulici v Bratislave. Tešíme sa na Vás!

PaedDr. Andrea BÉREŠOVÁ, PhD. – garant projektu
Dipl. tréner

Mgr. Pavlák Ondrej
NVQ Level 3 advance fitness instructor, poradca pre správnu výživu, inštruktor boxing cvičenia, Kettlebel inštruktor
Tel. kontakt: 0903 104 242

Mgr. Pavláková Jela
Dipl.fyzioterapeut, REPS Level 3 advance fitness instructor, tréner, regeneračný špecialista, masér, Pilates inštruktor

Trénerský tím

null

Ondrej Pavlák

Mojou celoživotnou vášňou je pomáhať ľuďom. Počas vysokej školy som začínal ako tréner pohybovej a všešportovej prípravy detí. Po skončení štúdia som odcestoval do zahraničia, kde som si naplno uvedomil, že tréning, životospráva a dobré prostredie dáva ľuďom viac ako len
chudšiu a atletickejšiu postavu. Dáva im energiu a silu, aby žili svoje životy naplno, dokázali robiť ťažké rozhodnutia s ľahkosťou a pozitývne ovplyvňovali svet okolo seba. Som vďačný za každý tréning v Bootcampe, za energiu ktorú ľudia vkladajú do každého cvičenia a dobrú náladu ktorá je
súčasťou každej hodiny. Toto je dôvod prečo som založil bootcamp a dôvod prečo milujem svoju prácu.

null

Richard Čaniga

 Kondičný tréner IV. stupňa, študent Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave. Po ukončení bakalárskeho stupňa pokračujem v štúdiu na magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania.
Mojím cieľom je napomáhať ľuďom k zlepšovaniu kvality ich životnej úrovne. Budovať vzťah k športu a pohybovej aktivite ako takej. Korekciou pohybových stereotypov vplývať na správne držanie tela a zamedziť vzniku alebo rozvíjaniu nesprávnych vzorov, ktoré môžu negatívne vplývať na pohybový aparát. Prevenciou zamedziť skracovaniu a oslabeniu svalstva, ktoré je najčastejšou príčinou vzniku funkčných porúch pohybového systému.
Medzi moje záľuby patrí pohybový prejav (plávanie, beh, tímové športy, crossfit,…), vysokohorská turistika, čítanie kníh.

null

Michal Strelecký

Pochádzajúc z Vysokých Tatier hľadám nové obzory, ktoré budú ďalej rozvíjať môj potenciál, športového, súťažného no hlavne pracovného ducha.  Pohyb a šport sú neodmysliteľnou súčasťou môjho života. Práve tie vo mne vybudovali entuziazmus, vytrvalosť a zmysel pre spoluprácu, ale i pre detaily, maličkosti a jednoduchosť.  Preto neprestávam objavovať
a hľadám nové výzvy, ktoré obšíria moje znalosti a správne manasmerujú.

Miesta konania tréningov

Pondelok 
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
Športová hala Elán
Streda
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
Športová hala Elán
Piatok
18:00 – 19:00
Kuchajda

Podmienky pre zápis do BOOTCAMPU

Spôsob prihlasovania do BOOTCAMPU a úhrada poplatku

Prihlásenie sa na bootcamp sa realizuje elektronicky prostredníctvom online prihlášky.  Elektronická prihláška nadobúda platnosť až po prijatí potvrdzujúceho e-mailu a uhradení poplatku. Poplatok za cvičenie  je možné realizovať len prevodom na účet klubu. Pre identifikáciu platby, prosím, uveďte do poznámky meno cvičiaceho. Ak nebude platba zrealizovaná (na účte klubu) do 4 kalendárnych dní po odoslaní prihlášky, prihláška nebude akceptovaná.

Zdravotný stav člena klubu

Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do BOOTCAMPU, člen prehlasuje, že nepozná dôvod(napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by sa nemohol zúčastňovať tréningov

Náhrada za neúčasť na tréningu

Za neúčasť účastníka na treningu nevzniká nárok na finančnú náhradu.

Storno - Vrátenie členského príspevku

Ak sa člen klubu nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej zúčastňovať tréningov, bude mu po odpočítaní pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní, počas ktorých dané tréningy prebehli, vrátená alikvotná čiastka členského poplatku.

Výhrada zmeny termínu tréningu alebo trénera

V prípade nemožnosti konania tréningov zo závažných dôvodov, si klub vyhradzuje právo na zmenu termínu tréningu. Tréner uvedený ako tréner danej skupiny pri podávaní prihlášky môže byť počas trvania tréningov zmenený za iného trénera z rôznych dôvodov.

Zrušenie tréningu

Tréningy neprebiehajú počas sviatkov.

Počas školských prázdnin môže byt zmenený termín tréningu.

Skúšobné hodiny

V prípade záujmu je možné v našom klube absolvovať skúšobné hodiny. Skúšobnú hodinu je možné si objednať jedine telefonicky alebo mailom.