Základný téningový program tvoria atletika a loptové hry, 2x týždenne (1,5 hod prípadne 1 hod) podľa vekovej kategórie v športovej hale Elán, doplnené v jarnom a jesennom trimestri o 1 hodinu týždenne plávania (Pasienky), resp. gymnastiky (gymnastická telocvičňa AŠK Inter Trnavská cesta) a v zime o korčuľovanie blokovou formou, pokiaľ dôjde k zazmluvneniu ľadovej plochy.

Tréningové skupiny:
– deti vo veku 3 až 4 roky
– deti vo veku 5 až 6 rokov
– deti vo veku 6 až 7 rokov
– deti vo veku 7 až 8 rokov
– deti vo veku 8 až 9 rokov

V prípade súrodencov je možné, po dohode s trénerom, preradiť dieťa do inej tréningovej skupiny, aby súrodenci trénovali v rovnakom čase.

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0917 288 816.

Kryháci sú rozdelení do jednotlivých tréningových skupín s prihliadnutim na ich vek a pohybovú vyspelosť, čo vytvára ideálne podmienky pre ich harmonický telesný a duševný rozvoj v partii rovesníkov.

Harmonogram tréningov

Začíname v pondelok 5.septmebra. Dôležité upozornenie: v čase sviatkov a školských prázdnin tréningový program NEPREBIEHA!
Pondelok: 18:00 – 19:00 ŠH Elán
Streda: 18:00 – 19:00 ŠH Elán
Piatok: september až december gymnastika (telocvičňa AŠK Inter, Trnavská cesta) od 18:00 do 19:00 hod január až február korčuľovanie (miesto a čas upresníme po podpísaní dohody) marec až jún plávanie (25 m bazén Pasienky) od 19:00 do 20:00 hod
Pondelok: 18:00 – 19:00 ŠH Elán
Streda: 18:00 – 19:00 ŠH Elán
Štvrtok: september až december plávanie (Športová hala Mladosť ) od 18:00 – 19:00
Pondelok: 18:00 – 19:00 ŠH Elán
Streda: 18:00 – 19:00 ŠH Elán
Piatok: september až december gymnastika (telocvičňa AŠK Inter, Trnavská cesta) od 18:00 do 19:00 hod

Podmienky pre zápis na všeobecnú pohybovú prípravu a atletiku

Podmienky pre zápis členstva do Klubu ľadových športov Kryha Bratislava,

Saratovska 26/A, Bratislava 84102, IČO: 30789443

Spôsob prihlasovania do klubu a úhrada členského príspevku

Prihlásenie do klubu sa realizuje elektronicky prostredníctvom online prihlášky.  Elektronická prihláška nadobúda platnosť až po prijatí potvrdzujúce e-mailu a uhradení členského príspevku. Úhradu za členské je možné realizovať len prevodom na účet klubu. Pre identifikáciu platby, prosím, uveďte do poznámky meno člena klubu. Ak nebude platba zrealizovaná (na účte klubu) do 4 kalendárnych dní po odoslaní prihlášky, prihláška nebude akceptovaná.

Zdravotný stav člena klubu

Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do klubu, člen, resp. jeho zákonný zástupca prehlasuje, že nepozná dôvod(napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by sa nemohol zúčastňovať tréningov.

Náhrada za neúčasť na tréningu

Za neúčasť účastníka na treningu nevzniká nárok na finančnú náhradu.

Storno - Vrátenie členského príspevku

Ak sa člen klubu nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej zúčastňovať tréningov, bude mu po odpočítaní pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní, počas ktorých dané tréningy prebehli, vrátená alikvotná čiastka členského poplatku.

Výhrada zmeny termínu tréningu alebo trénera

V prípade nemožnosti konania tréningov zo závažných dôvodov, si klub vyhradzuje právo na zmenu termínu tréningu. Tréner uvedený ako tréner danej skupiny pri podávaní prihlášky môže byť počas trvania tréningov zmenený za iného trénera z rôznych dôvodov.

Zrušenie tréningu

Tréningy neprebiehajú počas sviatkov a školských prázdnin.

Klub si vyhradzuje právo zrušiť tréning počas konania sa atletických pretekov organizovaných BA zväzom a SAZ.

PRÍTOMNOSŤ RODIČA NA TRÉNINGU

Tréning v hale
Vzhľadom na prevádzkový poriadok haly Elán je povolený vstup na plochu výlučne v čistej športovej obuvy. Nakoľko je v hale postavená tribúna,môžu rodičia sledovať tréningový prices z nej. Rodičia najmenších detí (skupinka 3-4) sú povinný byť na tribúne počas celej doby trvania tréningu.

Tréning v gymnastickej telocvični 
Vzhľadom na prevádzkový poriadok gymnastickej telocvične je zakázaný vstup rodičov na plochu.

Tréning na plavárni 
Vzhľadom na prevádzkový poriadok plavárne a z hygienických dôvodov, je prítomnosť osôb na bazéne povolená „výlučne v plavkách a osprchovaný“. Do bazénu je zakázané nosiť akékoľvek jedlo a nápoje. Z uvedených dôvodov nie je umožnený vstup rodičom k bazénu.

Skúšobné hodiny

V prípade záujmu je možné v našom klube absolvovať skúšobné hodiny. Skúšobnú hodinu je možné si objednať jedine telefonicky alebo mailom.

Povinnosťou každého člena klubu je

  • počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných športovým klubom dodržiavať disciplínu a pokyny trénera
  • súhlas s registráciou v SAZ

Vylúčenie z klubu

  • za opakované hrubé porušovanie disciplíny a pokynov trénera
  • za nezaplatenie členského príspevku

Prihláste sa do klubu